Skip to content

Inleiding

De Immanuelkerk maakt gebruik van Veiligekerk.nl en Meldpuntmisbruik.nl.

Beleid

Aan de hand van het stappenplan Veilige Kerk is beleid vastgesteld. Er wordt een Commissie Veilige Immanuelkerk gevormd met als taak te stimuleren dat veiligheid in de kerkelijke gemeente actief aandachtspunt blijft. De kerkenraad heeft een aanstellingsbeleid voor vrijwilligers vastgesteld. Elke vrijwilliger die met kinderen/jongeren/18 minners omgaat en diakenen moeten een Verklaring omtrent Gedrag overleggen rond zeden. Alle kerkelijk werkers hebben een gedragscode en geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen.

Vertrouwenspersonen

Als vertrouwenspersonen zijn aangesteld Willemijn van de Groep – de Graaf en Fred Douma. Zij zijn voor advies, een melding of een klacht over seksueel misbruik en machtsmisbruik van een kerkelijk werker, te bereiken via het mailadres vertrouwenspersonen@bunschoten-west.nl.

Melding

Melding van vermoedens van seksueel misbruik en/of machtsmisbruik kan behalve bij de vertrouwenspersonen ook worden gedaan bij www.meldpuntmisbruik.nl.

Klacht

Iedereen die slachtoffer is van seksueel misbruik of machtsmisbruik in een kerkelijke relatie kan een klacht indienen bij de klachtencommissie van de kerk, te weten het Meldpunt Misbruik SMKR.

Notitie

[notitie kerkenraad Veilige kerk]
Back To Top